TYT – AYT Matematik

300,00 

Alanında Uzman Öğretmen Kadrosu

İster Online İster Yüzyüze Eğitim

En Temelden Başlayarak Eğlenceli Ders Anlatımı

Konu Anlatım Pdflerinin Kayıtları Cebinizde

İster Bireysel İsterseniz Grup Dersi İmkanı

 

TYT - AYT Matematik 300,00 

TYT MATEMATİK KONULARI

1. Temel Kavramlar:

Matematikte temel kavramlar, sayılar, işlemler, değişkenler ve denklemler gibi matematiksel temelleri kapsar. Bu başlık altında matematiksel terimlerin tanımları ve temel matematiksel ilişkiler üzerinde durulur.

2. Sayı Basamakları:

Sayıların basamak düzeni ve basamak değerleriyle ilgili konuları kapsar. Bu başlık altında, onluk sistem, ikilik sistem ve sekizlik sistem gibi sayı sistemlerinin yanı sıra basamak değerleri, yer değeri ve sayıları okuma gibi konular ele alınır.

3. Rasyonel Sayılar:

Rasyonel sayılar, kesirler, ondalık kesirler ve tam sayıları içerir. Bu başlık altında rasyonel sayıların temel özellikleri, dört işlemi ve karşılaşılan problemleri çözme yöntemleri incelenir.

4. Ondalıklı Sayılar:

Ondalıklı sayılar, ondalık kesirler, ondalık gösterimler ve kesirlerle ilgili ondalık dönüşüm konularını içerir. Bu başlık altında, ondalık sayılarla ilgili temel işlemler, yaklaşık değerler ve kesirlerle ilişkilendirme gibi konular ele alınır.

5. Basit Eşitsizlikler:

Basit eşitsizliklerin çözümü ve grafiğiyle ilgili konuları kapsar. Bu başlık altında, lineer eşitsizlikler, mutlak değer eşitsizlikleri ve grafiksel temsilleri üzerinde durulur.

6. Mutlak Değer:

Mutlak değer kavramı ve özellikleri üzerinde durur. Bu başlık altında mutlak değer fonksiyonunun grafiği, denklemler ve eşitsizliklerle ilişkisi ele alınır.

7. Üslü Sayılar:

Üslü sayılar, kuvvetler, köklü sayılar ve kuvvetlerin özelliklerini içerir. Bu başlık altında üslü sayıların temel işlemleri, kuvvetlerin çarpımı ve bölümü, köklü sayıların basitleştirilmesi gibi konular incelenir.

8. Köklü Sayılar:

Köklü sayıların tanımı, özellikleri ve işlemleri üzerinde durur. Bu başlık altında köklü sayıların basitleştirilmesi, toplamı, çarpımı ve bölümü gibi konular ele alınır.

9. Çarpanlara Ayırma:

Çarpanlara ayırma yöntemleri ve uygulamaları üzerinde durur. Bu başlık altında, asal çarpanlara ayırma, en büyük ortak bölen, en küçük ortak kat gibi konular incelenir.

10. Denklem Çözme:

Denklemlerin çözüm yöntemlerini içerir. Bu başlık altında, lineer denklemler, ikinci dereceden denklemler, denklem sistemleri ve denklemlerle ilgili problemler ele alınır.

11. Oran-Orantı:

Oran ve orantı kavramlarına odaklanır. Bu başlık altında oranların eşdeğerliği, orantı problemleri, oranlı çözüm gibi konular incelenir.

12. Problemler:

Matematik problemlerinin analizi ve çözüm yöntemleri üzerinde durur. Bu başlık altında, kelime problemlerinin çözüm adımları, problemlerin modellemesi ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirilmesi gibi konular ele alınır.

13. Kümeler:

Kümelerin tanımı, kümeler arası ilişkiler ve kümelerin işlemleri üzerinde durur. Bu başlık altında, kesişim, birleşim, fark, kartezyen çarpım gibi kavramlar ve problemler incelenir.

14. Fonksiyonlar:

Fonksiyonların tanımı, grafikleri ve özellikleri üzerinde durur. Bu başlık altında lineer fonksiyonlar, kuadratik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar ve logaritma fonksiyonları gibi temel fonksiyon türleri ele alınır.

15. Permütasyon:

Permütasyon kavramı, formülleri ve uygulamaları üzerinde durur. Bu başlık altında, nesnelerin düzenlenmesi, farklılık ve tekrarın olduğu permütasyonlar gibi konular incelenir.

16. Kombinasyon:

Kombinasyon kavramı, formülleri ve uygulamaları üzerinde durur. Bu başlık altında, nesnelerin seçimi, farklılık ve tekrarın olduğu kombinasyonlar gibi konular ele alınır.

17. Binom:

Binom formülü, binom katsayıları ve Pascal üçgeni gibi konuları kapsar. Bu başlık altında, (a+b)^n formülünün genişletilmesi, katsayıların hesaplanması ve Pascal üçgeni ile ilgili özellikler incelenir.

18. Olasılık:

Olasılık kavramı, temel olasılık hesaplamaları ve olasılık dağılımları üzerinde durur. Bu başlık altında, deneyler, olaylar, olasılık hesaplama yöntemleri ve problemler ele alınır.

19. İstatistik:

İstatistiksel verilerin toplanması, sınıflandırılması, analizi ve yorumlanması üzerinde durur. Bu başlık altında, veri setleri, merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri ve grafiklerle temsil gibi konular incelenir.

20. Polinomlar:

Polinom kavramı, polinom işlemleri ve polinom denklemleri üzerinde durur. Bu başlık altında, polinomların toplamı, çarpımı, bölümü, kökleri ve grafikleri gibi konular ele alınır.

AYT MATEMATİK KONULARI

1. Temel Kavramlar:

Matematikte temel kavramlar, sayılar, işlemler, geometri, cebir ve diğer matematiksel konuların anlaşılması için gereken temel terimleri ve prensipleri içerir.

2. Rasyonel Sayılar:

Rasyonel sayılar, kesirler şeklinde ifade edilebilen sayılardır. Bunlar, iki tam sayının bölümü olarak ifade edilebilir. Örnek olarak, 1/2, 3/4 gibi sayılar rasyonel sayılardır.

3. EBOB – EKOK:

EBOB (En Büyük Ortak Bölen) ve EKOK (En Küçük Ortak Kat) kavramları, sayıların bölünebilme ilişkisini ifade eder. EBOB, verilen sayıların ortak bölenleri arasından en büyük olanını, EKOK ise verilen sayıları tam bölen en küçük sayıyı temsil eder.

4. Oran – Orantı:

Oran, iki farklı niceliğin birbirine olan bağlantısını ifade ederken, orantı ise dört farklı niceliğin birbirine olan ilişkisini ifade eder. Bu konu, oran ve orantı problemlerinin çözümüne odaklanır.

5. Mantık:

Mantık, düşünce ve akıl yürütme süreçlerini inceleyen bir felsefe dalıdır. Mantık, doğru sonuçlara ulaşmak için akılcı ve tutarlı düşünme yöntemlerini kullanmayı amaçlar.

6. Kümeler:

Küme, bir araya getirilen nesnelerin oluşturduğu bir bütündür. Küme teorisi, kümelerin tanımı, özellikleri, kümeler arası ilişkiler ve kümelerle ilgili işlemleri inceler.

7. Bölünebilme Kuralları:

Bölünebilme kuralları, bir sayının başka bir sayıya tam bölünme özelliklerini tanımlar. Örneğin, bir sayının 2’ye, 3’e veya 5’e tam bölünebilmesi gibi durumları ele alır.

8. Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler:

Birinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler, bir bilinmeyenin en fazla birinci dereceden terimlerle ifade edildiği matematiksel ifadelerdir. Bu konu, denklem ve eşitsizliklerin çözüm yöntemlerini ve özelliklerini içerir.

9. Üslü İfadeler:

Üslü ifadeler, bir taban sayının üssünü gösteren matematiksel ifadelerdir. Bu konu, üslü ifadelerin özelliklerini, işlemlerini ve çözüm yöntemlerini ele alır.

10. Üçgenler:

Üçgen, üç kenarı ve üç açısı olan bir çokgendir. Üçgenlerin özellikleri, çeşitleri, açı ilişkileri, benzerlik kavramları bu konuda incelenir.

11. Veri – Seçme ve Sıralama:

Veri analizi, verilerin toplanması, seçilmesi, sıralanması ve analiz edilmesini içeren bir süreçtir. Bu konu, veri toplama yöntemleri, verilerin sınıflandırılması, sıralanması ve grafiklerle gösterilmesi üzerine odaklanır.

12. Fonksiyonlar:

Fonksiyonlar, bir giriş değerini alıp bir çıkış değeri üreten ilişkilerdir. Fonksiyonların tanımı, özellikleri, grafikleri ve işlemleri bu konuda incelenir.

13. Polinomlar:

Polinomlar, bir veya daha fazla terimden oluşan matematiksel ifadelerdir. Polinomlar konusunda polinomların toplama, çıkarma, çarpma işlemleri, bölme algoritmaları, faktörlerine ayırma gibi konular ele alınır.

14. Parabol:

Parabol, ikinci dereceden bir fonksiyonun grafiği olarak tanımlanan eğridir. Parabolün özellikleri, tepe noktası, eksenleri ve grafik üzerindeki davranışı bu konuda incelenir.

15. İkinci Dereceden Denklemler:

İkinci dereceden denklemler, bir bilinmeyenin en fazla ikinci dereceden terimlerle ifade edildiği denklemlerdir. Bu konu, ikinci dereceden denklemlerin çözüm yöntemlerini kavramını ve grafiklerini içerir.

16. Çokgenler:

Çokgenler, en az üç kenarı olan düzlem figürlerdir. Üçgenler, dörtgenler, beşgenler gibi farklı çeşitleri ve özellikleri bu konuda incelenir.

17. Katı Cisimler:

Katı cisimler, hacim ve yüzey alanına sahip üç boyutlu cisimlerdir. Bu konu, farklı katı cisimlerin özelliklerini, hacim hesaplamalarını ve yüzey alanlarını içerir.

18. Trigonometrik Fonksiyonlar:

Trigonometrik fonksiyonlar, bir açının kenarları arasındaki oranları ifade eden fonksiyonlardır. Sinüs, kosinüs, tanjant gibi fonksiyonlar trigonometri konusunda incelenir.

19. Doğrunun Analitik İncelenmesi:

Doğrunun analitik incelenmesi, doğru üzerindeki noktaların koordinat sistemine göre konumlarını belirlemeyi içerir. Eğim, kesişim noktaları ve denklemler gibi konular bu alanda ele alınır.

20. İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri:

İkinci dereceden fonksiyonlar, bir bilinmeyenin en fazla ikinci dereceden terimlerle ifade edildiği fonksiyonlardır. Bu konu, ikinci dereceden fonksiyonların grafiklerini, tepe noktasını, ekseni ve davranışlarını içerir.

21. Çember – Daire:

Çember, bir merkez etrafında eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesidir. Daire ise çemberin içini kaplayan alanı ifade eder. Çemberin ve dairenin özellikleri, alan ve çevre hesaplamaları bu konuda incelenir.

22. Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık:

Permütasyon, nesnelerin sıralanma biçimlerini, kombinasyon ise nesnelerin seçilme biçimlerini inceler. Olasılık ise belirli bir olayın gerçekleşme olasılığını hesaplar.

23. Üstel Fonksiyonlar – Logaritmik Fonksiyonlar:

Üstel fonksiyonlar, taban olarak sabit bir sayı kullanılarak ifade edilen fonksiyonlardır. Logaritmik fonksiyonlar ise üstel fonksiyonların tersidir. Bu konu, üstel ve logaritmik fonksiyonların özelliklerini ve grafiklerini inceler.

24. Diziler:

Diziler, ardışık terimlerden oluşan matematiksel ifadelerdir. Dizi elemanları arasındaki ilişkiler, toplam hesaplamaları ve sınırlar gibi konular diziler konusunda incelenir.

25. Trigonometri:

Trigonometri, üçgenlerin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri inceleyen matematik dalıdır. Trigonometri, trigonometrik fonksiyonlar, trigonometrik denklemler, trigonometrik kimlikler gibi konuları içerir.